Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
goldenowl
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaoll oll
goldenowl
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
goldenowl
goldenowl
Mówiłaś mi zawsze: "Jesteś całym moim światem" gdy ja nie mogłem znieść myśli że cię tracę.
I wiem że cokolwiek się stanie, gdzie tylko będziesz, to ja bez względu na wszystko też tam będę.
— Myslovitz
goldenowl
There are some disasters you just don’t see coming. No matter how carefully you plan. A little surprise that changes everything. In surgery, we call it a complication. In life, it’s a catastrophe. 
— Grey's Anatomy
Reposted frommefir mefir
goldenowl
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viamesoute mesoute
goldenowl

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa viamesoute mesoute
goldenowl
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamrrru mrrru
goldenowl
"W ręku szlug, telefon w drugiej I napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów Zadzwoniłbym do Ciebie, ale wiem, że tego nie chcesz Wybełkotał, że Cię kocham, tu jest źle i serio tęsknię"
— Bonson
goldenowl
3826 5c86 500
Reposted fromzi zi viacompletelydifferent completelydifferent
goldenowl
oglądałam ten jebany kilkusekundowy filmik milion razy i potem znowu aż musiałam wyjść z łóżka i wtedy wyłączyłam telefon i ten filmik zniknął na zawsze
— nie znikaj i Ty, proszę
7591 38ef 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viagrovly grovly
goldenowl
goldenowl
goldenowl
6391 555d
Reposted frombookinistka bookinistka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl